Naar het fotoboek

Medezeggenschapsraad (MR)

De wet bepaalt dat elke school een MR moet hebben. Het aantal zetels van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school wordt de MR gevormd door drie ouders en drie personeelsleden, die volgens officiële verkiezingen door ouders en personeel worden gekozen. De directeur van de school is namens het bevoegd gezag bij de vergaderingen aanwezig. Het bestuur van de school, Consent, kent in het overleg alleen de MR als gesprekspartner. 

In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen.
Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.
Als dit niet voldoende duidelijkheid schept kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.
Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen.

In een tweemaandelijkse bijeenkomst worden MR-leden geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken op school en over beleidszaken die betrekking hebben op de ontwikkelingen binnen de Lonnekerschool. Voor een aantal zaken heeft de school en/of het schoolbestuur de instemming nodig van de MR. In andere gevallen kan het de taak van de MR zijn om advies uit te brengen. Daarnaast heeft de MR te allen tijde het recht om zelf het initiatief te nemen om aangelegenheden bespreekbaar te maken bij het bevoegd gezag. Klik hier voor meer informatie over de MR.

Meer algemene informatie vindt u op http://www.medezeggenschapsraden.nl

 

 

 

Mail de MR

mr(at)lonnekerschool.nl

MR-leden

namens de ouders:

Paul Benneworth (voorzitter)

Minka Schipper

 

namens het personeel:

Alies Oosterwijk

Judith Schopman (vervangt Titia ter Meer)

vergaderdata

12 september 2016

17 oktober 2016

28 november 2016

30 januari 2017

27 maart 2017

29 mei 2017