Waarom is de MR belangrijk?

De medezeggenschapsraad (MR) is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen en zijn gezichtspunten toe te lichten. De taak van de raad is erin gelegen, een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen én te behouden.
Via de MR (en de GMR) hebben zowel ouders als leerkrachten invloed op het beleid van de school. Dit is belangrijk, want de inzichten/ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van het bestuur van Consent en de directie van de school. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten als partners in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.
Het MR-werk draait dus om het innemen van standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie voornemens is te gaan doen. De belangrijkste instrumenten van de MR daarbij zijn de instemming- en adviesbevoegdheden van de MR.

Wat doet de MR?

De taken van de MR hebben wij voor u hieronder beknopt samengevat. Voor een uitvoerige taakomschrijving verwijzen wij u naar het Reglement Medezeggenschap Openbaar Basisonderwijs Enschede dat op school te inzage ligt;
De MR dient in te stemmen met:
1. verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school
2. vaststelling/wijziging van het schoolplan
3. vaststelling/wijziging van de schoolgids
4. vaststelling/wijziging van beleid t.a.v. ondersteuning ouders bij het onderwijs
5. vaststelling/wijziging van regels op het gebied van veiligheid en gezondheid
6. het doen van een verzoek tot afwijking van de wet (art. 30. lid 1.)
De MR dient om advies te worden gevraagd bij:
1. verandering van de grondslag van de school
2. vaststelling/wijziging van bestemming van financiële middelen door bevoegd gezag
3. beëindiging, inkrimping of uitbreiding van werkzaamheden van de school
4. Overdracht/omzetting v. d. school dan wel een fusie met een andere school
5. het aangaan, verbreken, wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere instelling
6. deelneming aan, of beëindiging van een onderwijskundig project of experiment
7. vaststelling/wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school
8. vaststelling/wijziging van het beleid m.b.t. aanstelling/ontslag van schoolleiding en/of personeel
9. aanstelling/ontslag schoolleiding
10. vaststelling/wijziging concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede directiestatuut
11. vaststelling/wijziging van beleid m.b.t. toelating/verwijdering van leerlingen
12. vakantieregeling
13. nieuwbouw, ingrijpende verbouw en beleid m.b.t. onderhoud van de school
14. fundamentele wijziging van huisvesting.
De MR heeft het recht zelf het initiatief te nemen om alle aangelegenheden de school betreffende te bespreken met het bevoegd gezag en voorstellen te doen aan het bevoegd gezag. Daarbij is het bevoegd gezag verplicht binnen 3 maanden te komen met een reactie.
 

GMR

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle scholen die met de Lonnekerschool samenwerken in de Stichting Consent in Enschede. Hierdoor heeft het bestuur van Consent te maken met slechts één gesprekspartner, die gehoord moet worden en soms instemming moet geven bij schooloverstijgend beleid. Elke school vaardigt één ouder en / of personeelslid vanuit de eigen MR af.

Relatie MR - GMR

Een goede communicatie tussen de verschillende medezeggenschapsraden binnen de Consent organisatie en de GMR is belangrijk. Daarom heeft de MR toegang tot alle beleidsstukken welke behandeld worden in de GMR. Per toerbeurt lezen MR-leden uit de oudergeleding mee met onze vertegenwoordiger in de GMR om een duidelijk standpunt namens de MR in te brengen in het GMR-overleg. Nieuws uit de GMR is een vast terugkerend agendapunt in de MR vergaderingen.

Relatie MR - OR

De OR is de oudergeledingenraad. MR en OR spannen zich in om samen met het team van de Lonnekerschool een goede school te maken en te houden voor onze kinderen. Waar de MR zich vooral richt op het beleid van de school, heeft de OR de verantwoordelijkheid voor allerhande (feestelijke) activiteiten in en rond de school.
MR en OR overleggen met directie en personeel om af te stemmen, te informeren en meningen te kunnen vormen. Meer informatie over de OR treft u elders op deze site.
In de kern van de zaak gaat het bij het MR- en OR-werk op onze school maar om één ding:
"Partnerschap in het reilen en zeilen van de Lonnekerschool, nu en in de toekomst”.

Wat kunt u doen?

Middels informatie op deze website proberen we de ouders en personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen. Een stuk "feedback" van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.
Heeft een MR-agendapunt uw belangstelling? Hebt u vragen over (de uitvoering) van het beleid van de school? Hebt u vragen over een MR-standpunt? Denkt u dat uw bijdrage ons verder kan helpen?
U (ouders/verzorgers en relaties) kunt onderwerpen in de MR laten bespreken. Regelmatig treft u nieuws uit de MR en oproepen in de Nieuwsbrief. De notulen van de MR-vergaderingen treft u elders op deze website. Ook naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden. De contactgegevens van de ouderleden staan op SchouderCom. U kunt ons ook voor andere onderwerpen benaderen. Doe dat gerust!
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom om mee te denken. Interesse in het bijwonen van een MR-vergadering? Meld uw aanwezigheid dan wel even van te voren bij de voorzitter.