(Externe) Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon op de Lonnekerschool

De school moet een veilige plaats zijn voor allen die er leren en werken. Ongewenste intimiteiten of andere ingrijpende gebeurtenissen kunnen die veiligheid verstoren en veel problemen veroorzaken voor alle betrokkenen.

Op onze school is Karen Nijkrake de interne vertrouwenspersonen. Zij is aanspreekpunt voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten die zich ongewenst intiem benaderd voelen of een ander probleem hebben waar ze niet zomaar met iedereen over willen praten. De interne vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang, zal  aandacht hebben voor de emotionele en lichamelijke gevolgen en zal de gesprekken vertrouwelijk behandelen. Zij zal zelf geen onderzoek instellen of maatregelen treffen, maar beschikt wel over kennis wat betreft de meldcode en kan u doorverwijzen naar de hulpverlenende instanties. Ook kan ze u desgewenst in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon.

Uiteraard heeft zij de kinderen deze informatie gegeven op een wijze die bij de kinderen past. Zij bezoekt elk schooljaar alle groepen waarbij zij haar taak uitlegt met behulp van een poster die ook in de school te vinden is (bij de ingang van de onderbouw en in de hal).

Externe vertrouwenspersoon

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Voor onze school is dit Anne Overbeek. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon behandelt dat wat u vertelt in vertrouwen. Naast het geven van informatie en advies kan de externe vertrouwenspersoon ook optreden als bemiddelaar.
Klachten over ongewenst gedrag, die naar uw gevoel, onvoldoende zijn opgelost, kunt u voorleggen aan de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan u, als u dat wilt , begeleiden in het klachttraject.

Karen Nijkrake - 053 435 59 93 - karennijkrake@lonnekerschool.nl
Anne Overbeek - 06 306 42 568 - info@anneoverbeek.nl

Vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en
119 000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben.

De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling  
Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. 

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter in te schatten en omdat Veilig Thuis beroepskrachten dan waar nodig kan ondersteunen  bij het zorgen voor langdurige veiligheid voor het slachtoffer.

Vanaf 1 januari 2019 wordt gewerkt met de verbeterde meldcode.

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de professional de hulpverlening overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer.

Met de aanpassing Meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen gemeld worden bij Veilig Thuis Twente kan telefonisch via 0800 2000